Szkolenie z pierwszej pomocy

Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli, pracowników administracyjno-biurowych, innych pracowników administracji, pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowych i badawczych.

Kod szkolenia: PP6

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli, pracowników administracyjno-biurowych, innych pracowników administracji, pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowych i badawczych, których charakter pracy wiąże się z możliwością zaistnienia sytuacji, w której należy udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Liczebność grupy: min. 8 osób

Cena szkolenia: 45 zł /os. przy grupie 8-osobowej; przy większej do uzgodnienia

Liczba godzin: 6h

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest:

  • Kształtowanie świadomości poczucia odpowiedzialności za zdrowie i życie drugiego człowieka.
  • Dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo własne.
  • Kształtowanie umiejętności zastosowania odpowiedniego postępowania ratowniczego w zależności od  stanu poszkodowanego.
  • Wykształcenie umiejętności posługiwania się typowymi środkami pierwszej pomocy.
  • Wykształcenie umiejętności wykorzystania środków podręcznych oraz zastępczych w przypadku urazów.

Nabyte umiejętności:

            Pierwsza cześć zajęć obejmuje zapoznanie uczestników z podstawami udzielania pierwszej pomocy (dot. np. prawidłowego wyposażenia apteczki domowej i samochodowej, podstaw prawnych udzielania pierwszej pomocy, zasad bezpieczeństwa). Druga część szkolenia bazuje przede wszystkim na ćwiczeniach praktycznych i swoim zakresem obejmuje: doskonalenie techniki resuscytacji na fantomach medycznym, wykonywanie ułożenia do pozycji bocznej bezpiecznej, doskonalenie techniki opatrywania ran (postępowanie aseptyczne), tamowania krwotoków (opatrunek uciskowy, zasady zastosowania opaski uciskowej), unieruchamiania urazów kostno- stawowych., dokonywania oceny stanu poszkodowanego (poprawne sprawdzanie parametrów życiowych). Uczestnicy   poznają zasady postępowania w wypadkach komunikacyjnych   (dbałość o własne bezpieczeństwo, oznaczenie miejsca wypadku, poprawne zawiadomienie służb medycznych, zasady ewakuacji z pojazdu, dostosowanie kolejnych czynności ratowniczych do stanu poszkodowanego, segregacja wstępna, opieka psychiczna nad poszkodowanym) oraz  zachowania się w różnych przypadkach stanów zagrożenia życia (padaczka, omdlenie, zawał serca, porażenie prądem, tonięcie, oparzenia, wychłodzenie, zadławienie (rękoczyn Heimlicha).

Uczestnicy zostają przeszkoleni według określonego planu.  W powyższych działaniach wykorzystuje się fantomy medyczne oraz materiały i środki pierwszej pomocy (bandaże elastyczne i dziane, chusty trójkątne, kompresy jałowe, rękawiczki ochronne, odkażalniki , maseczki do resuscytacji, koc termiczny).